Aktuális hírek

 

 

Tisztelt Szülők!

A 2-es egységet (Pillangó és Napocska csoportot) érintő karantén lejártával 2021. április 19-én reggel a megszokott rendben, ismét várjuk szeretettel a gyermekeket az érintett egységbe is.

Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a visszaérkezéskor a már ismert „Szülői nyilatkozatot” írják alá gyermekük egészségi állapotára vonatkozóan. Ezt kolléganőimtől kapják meg az első napon.

Veresegyház, 2021. április 15.

Tisztelettel:

Vigh Eleonóra

Intézményvezető

 

 


H I RD ETM É NY

a Kéz a Kézben Óvodába történő beiratkozás, előjegyzés rendjéről

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. S (4) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva — figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/ 2021. (1.29.) Korm. rendeletre hivatkozva az emberi erőforrások minisztere a 19/2021. (11 1.10.) EMMI határozatát figyelembe véve Veresegyház Város Önkormányzata a 2021/2022. nevelési évre az óvodai beiratkozást az alábbiak szerint határozza meg:

A 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra elektronikus formában, az alábbi időpontban és helyen kerül sor:

2021. április 20. (kedd) és

2021. április 23. (péntek) között e-mail cím: ovodabeiratkozas.veresegyhaz@qmail.com

Akinek nincs módja az elektronikus kapcsolattartásra, a nyomtatvány átvehető és leadható Veresegyház Város Önkormányzatának épületében az ügyfélszolgálaton, (Veresegyház, Fő út 35./ a fent megadott időponton belül.

A köznevelési törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2018. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az óvoda felvételi körzete Veresegyház Város Közigazgatási területe.

Az óvodai jelentkezéshez Óvodai felvétel iránti kérelem és mellékleteinek kitöltése szükséges, melyek letölthetők a http://kezakezbenovoda.veresegvhaz.hu( honlapról. A kérelem kitöltése olvasható, NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL történjék. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül sor.

Felmentési lehetőségek:

  • Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére és az óvodavezető, vagy a védőnő véleményének kikérésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az aug. 31. napjáig, amelyben a gyermek a 4. életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. (Cím: Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Hatósági Osztály Határidő: 2021.05.25.)
  • A külföldön történő óvodáztatás bejelentését az alábbi címre kell beküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály (cím: Bp., 1363, Pf.19.)

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvoda vezetője a döntést írásban közli a szülővel.

Az óvodavezető döntése ellen jogorvoslatnak van helye. A döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül — jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással — Veresegyház Város Önkormányzat Jegyzőjének címezve, a Kéz a Kézben Óvoda vezetőjéhez nyújthat be kérelmet.

Veresegyház, 2021. március 23.

Garai Tamás jegyző


 

Tájékoztatás a Meseliget Bölcsőde felvételi eljárásáról

A 2021/2022. gondozási évre történő jelentkezésüket 2021.04.15-ig tehetik meg. 

A felvételről és a bölcsődei ellátásról a 9/2006. (VI.21.) sz. Önkormányzati Rendelet és módosításai rendelkeznek. A rendelet megtalálható a város hivatalos honlapján.

Szeretném kiemelni, hogy idén jelentősen megnövekedett a bölcsődei elhelyezés iránti érdeklődés.
A jelenleg beadott felvételi kérelmek száma már közel azonos a várhatóan óvodába kerülő (így a megüresedő férőhelyek) gyermekek számával. Ezt a pontosítást az óvodai beiratkozást követően, az óvodavezetővel történő egyeztetés után tudjuk megtenni.

A kérelmet benyújtó családok 2021. május végéig kapnak elektronikus úton értesítést a felvétel tényéről, illetve az elutasításról.
Az intézménybe történő felvételnél előnyben kell részesíteni a helyi gyermekvédelmi rendelet alapján: 
– a városban bejelentett lakosok gyermekeit,
– férőhely kapacitástól függően a városi intézményben, üzemekben dolgozók gyermekeit,
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, ha a szülő vagy törvényes képviselője munkaviszonyban vagy munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyban áll,
– akit egyedülálló vagy időskorú szülő nevel.

Területen kívüli gyermeket csak szabad férőhely kapacitásunk terhére tudunk felvenni.  

Tisztelettel:  

Vigh Eleonóra
intézményvezető
vigh.eleonora@veresegyhaz.hu


 


  

 


  


 

[/cws-widget][/col][/cws-row]